امضای تفاهمنامه 500 میلیارد تومانی تولید واگن باری و مسافری