پخش تیزرهای سینمایی در شبکه های ماهواره ای غیر مجاز منع قانونی دارد