دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه مطرح کرد: دلخوری قطعه سازان از واگذاری سرخابی ها به خودروسازان