سردار جوانی: بازرسی مدیریت شده از مراکز هسته‌ای یکی از واژه‌های قابل تفسیر در مذاکرات است