تصویری از حجازی و همسرش و خاطراتی که دیگر تکرار نمی شوند