عابدینی: هدایتی می‌خواهد مردم سهامدار پرسپولیس باشند/ برخی برای دادن حق باج می‌خواهند