۸۳ درصد مدیران IT استقرار خدمات ابری را نامناسب می‌دانند