نامه وزیر ورزش به روسای فدراسیون‌ها برای فروش اموال غیرمنقول