بی نظمی های مدیریتی ادغام بیمه ها را معطل کرده است / با بگیر و ببند قانون اجرا نمی شود