استحصال ۲۶میلیون متر مکعب آب از محل طرحهای آبخیزداری خراسان جنوبی