يك كشته و ۲ زخمی در تصادف رانندگی جاده بهارستان اصفهان