دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه در پاسخ به «پرشین خودرو»؛ قطعه سازان از واگذاری سرخابی ها به خ