کمیته بررسی حواشی بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران تشکیل شد