کرمی: رسیدن به قهرمانی تکواندوی جهان حاصل کار جمعی است