چگونه نیروهـای ویژه دلتـا سلطان نفت و گاز داعش را کشتنـد؟+تصویـر