رفتار لرزه اي بزرگراه طبقاتي صدر توسط دانشمندان مهندسي زلزله جهان بررسي مي شود