خدمت‌رساني به روستاها، از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري مي‌كند