کشتار مسلمان با بمب‌هاي اهدايي آمريکايي افتخار نيست