توقف تلفات رانندگی پشت چراغ های سه رنگ راهنمایی در بهشهر