صادرات بیش از سه هزار تن شیر خشک از اصفهان به خارج