فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه میراث شیعه را تشریح کرد