«مکتب اخلاقی عرفانی نجف»؛ مقدمه برای دستیابی به تاریخ عرفان شیعه