جشن فارغ التحصیلی ۴۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان برگزار می شود