مالیات محاسبه شده برای تولیدکنندگان بیشتر از سرمایه اصلی است