سفیر ایتالیا در ایران: برای تولید برق آماده همکاری هستیم