پروتکل الحاقی به هیچ وجه اجازه دسترسی بی رویه ایجاد نمی کند