شورای پول و اعتبار در خصوص سقف وام مسکن فردا تشکیل جلسه می دهد