رقابت های بوکس جام صلح و دوستی در زاهدان برگزار می شود