مشکل بیمه کارگزاران مخابرات حل شد/ اپراتورها به مجلس گزارش دهند