تشکیل کمیته مشترک برای بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان