رشد ۲۲ درصدی ثبت نام کنندگان در انتخابات نظام پرستاری