عملیاتی شدن ساماندهی مهاجرین افغانی تا سه سال آینده