با پیگیری‌های سازمان محیط زیست محیط‌بان مهنایی آزاد شد