سلطانی فر: تغییر و تحولات جدید در میراث فرهنگی شایعه است