از انتقاد به خرج‌های 2 میلیاردی در سفرها تا برگزاری جلسه بعدی در چهارشنبه هفته آینده