اراضی بدون معارض لازمه ایجاد منطقه آزاد تجاری غرب مازندران است