۲۷ درصد مدارس ناحیه یک خرم آباد فرسوده است/وجود ۲۳آموزشگاه تخریبی