همکاری شهرداری و دانشگاه یزد برای مرمت بافت، اصالت و یکپارچگی یزد