عابدینی: اگر قانون رعایت شود تیم را باید تحویل ما دهند