مدیرعامل فروشگاه‌های شهروند: چهار فروشگاه از برنامه توسعه عقب هستیم