کارگران لوله سازی خوزستان اجازه ورود به محل کارشان را یافتند