ادعای مدیر آموزش و پرورش آبادان:دانش آموز معتاد در مدارس شهرستان نداریم