امام خمینی(ره) حق حیات معنوی و سیاسی به گردن ملت ایران دارد