وزارت نیرو برنامه خود برای تامین آب خراسان جنوبی را اعلام کند