افرادی که منافع‌شان به خطر اقتاده شایعه رفتن من را پخش کرده‌اند