انتقاداز کسانی که در برخورد با مذاکرات هسته ای می گویند تا رهبری هست جای هیچ نگرانی نیست