نوبخت: بسياري از خانوارها هزينه دخل و خرج خود را با پول يارانه تنظيم کرده‌اند