افزايش 20 هزار توماني قيمت ربع سکه/ نرخ دلار ثابت ماند