از شهید مطهری تا مهندس بازرگان در کتاب «شخصیت‌شناسی تاریخ معاصر»