رونق اقتصادی در مناطق آزاد خواستار مدیریت پایدار می‌باشد